آرشیو عکسها

بیست وپنجمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران

نوزدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

ششمین سمینار دو سالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

دومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

بیست و چهارمین سمینار شیمی‌تجزیه انجمن شیمی ایران-شهید مدنی آذربایجان

چهارمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران

هشتمین سمینار شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

دوازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

هجدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

نوزدهمین کنگره شیمی ایران

نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران-صنعتی شریف

هجدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

هفتمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

بیست و دومین سمینار شیمی آلی ایران-تبریز

بیست و یکمین سمینار شیمی تجزیه ایران-اهواز

هفدهمین کنگره ملی شیمی و اولین کنگره شهدای شیمی و مهندسی شیمی ایران-دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

هفدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

هفدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران-دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

یازدهمین سمینار الکتروشیمی ایران(کادر اجرائی)-گیلان

بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران-اصفهان

جلسه شورایعالی انجمن شیمی ایران سال 1372

بیست و یکمین سمینار شیمی آلی ایران-ایلام

شانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران

پانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

شانزدهمین کنگره شیمی ایران

بیستمین سمینار شیمی آلی ایران

چهاردهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران