آرشیو عکسها

آلبوم پنجمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران

آلبوم بیست و پنجمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

آلبوم بیستمین کنگره شیمی انجمن شیمی ایران

آلبوم سومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

آلبوم بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

آلبوم اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

آلبوم دهمین کنفرانس آموزش شیمی انجمن شیمی ایران

بیست وپنجمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران

نوزدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

ششمین سمینار دو سالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

دومین سمینار شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

آلبوم بیست و چهارمین سمینار شیمی‌تجزیه انجمن شیمی ایران-شهید مدنی آذربایجان

آلبوم چهارمین کنفرانس بین المللی زئولیت انجمن شیمی ایران

هشتمین سمینار شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

آلبوم دوازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

هجدهمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

نوزدهمین کنگره شیمی ایران

نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

آلبوم بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران-صنعتی شریف

هجدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

هفتمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

بیست و دومین سمینار شیمی آلی ایران-تبریز

آلبوم بیست و یکمین سمینار شیمی تجزیه ایران-اهواز

هفدهمین کنگره ملی شیمی و اولین کنگره شهدای شیمی و مهندسی شیمی ایران-دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

هفدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

هفدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران-دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

آلبوم یازدهمین سمینار الکتروشیمی ایران(کادر اجرائی)-گیلان

آلبوم بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران

جلسه شورایعالی انجمن شیمی ایران سال 1372