بیست وپنجمین سمینار شیمی آلی انجمن شیمی ایران

تاریخ برگزاری: ۱۱ -۱۳ شهریورماه سال ۱۳۹۶
محل برگزاری: دانشگاه علم و صنعت
دبیر سمینار: دکتر شهرزاد جوانشیر