سمینارهای زئولیت

 

دبیران سمینارهای زئولیت انجمن شیمی

ردیف عنوان سمینار محل برگزاری تاریخ دبیر سمینار عکس
۱ چهارمین کنفرانس بین المللی زئولیت دانشگاه صنعتی گلپایگان

۱ و ۲ شهریور

۱۳۹۶

دکتر مژگان زنده دل