آرشیو کنگره های انجمن شیمی

ششمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

محل برگزاری: دانشگاه تهران
زمان برگزاری: 11 الی 14 شهریور 1370
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی

ادامه ...

دوازدهمین کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی ایران و دومین کنگره بین المللی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری: 9 الی 11 شهریور 1376
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر اسداله ناصح زاده

ادامه ...