آرشیو سمینارهای شیمی تجزیه انجمن شیمی

دوازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

محل برگزاری: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری: 8 الی 10 بهمن 1381
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر جهانبخش رئوف

ادامه ...

نهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

محل برگزاری: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری: 18 الی 20 خرداد 1378
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر جوانشیر جوزن

ادامه ...

ششمین سمینار شیمی تجزیه ایران

محل برگزاری: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری: 24 الی 26 تیر 1374
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر محمدرضا حاج محمدی

ادامه ...

پنجمین سمینار شیمی تجزیه ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی اصفهان
زمان برگزاری: 23 الی 25 فروردین 1373
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر علی اصغر انصافی

ادامه ...

سومین سمینار شیمی تجزیه ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری: 30 خرداد الی 1 تیر 1370
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر ابراهیم نوروزیان

ادامه ...