معرفی کتاب

کمومتریکس

تالیف: احمد منبوهی- فریده بندرچیان- سید حمید احمدی- محبوبه شرافتی

ادامه ...

شیمی فیزیک (1)

تالیف: دکتر جمشید مفیدی

ادامه ...

شیمی فیزیک (2)

تالیف: دکتر جمشید مفیدی

ادامه ...

تمرینات شیمی فیزیک

تالیف: دکتر جمشید مفیدی

ادامه ...

پوششهای فلزی و معدنی

تالیف: دکتر جمشید مفیدی

ادامه ...

الکتروشیمی تجزیه ای

تالیف: دکتر جمشید مفیدی

ادامه ...

الکتروشیمی صنعتی

تالیف: دکتر جمشید مفیدی

ادامه ...

شیمی عمومی، آلی و بیوشیمی
برای بهداشت و پرستاری

ترجمه: دکتر محبوبه بهرام نژاد و دکتر اسدالله حسن خانی

ادامه ...

اصول خوردگی و حفاظت فلزات

تالیف: دکتر جمشید مفیدی

ادامه ...

اصول الکتروشیمی

تالیف: دکتر جمشید مفیدی
نکته: معرفی کتاب در سایت انجمن مبنی بر تایید محتوای علمی نمی باشد.

ادامه ...