معرفی کتاب

مکانیسم واکنش ها در سنتز آلی

مترجمین: دکتر اسداله حسن­ خانی، دکتر محبوبه بهرام­ نژاد، دکتر الهه مصدق، دکتر صادق رستم ­نیا و مهندس ندا سیدی

ادامه ...


شیمی هتروسیکل
ترجمه و تالیف: دکتر اسداله حسن خانی

قابل استفاده برای: دانشجویان تحصیلات تکمیلی شیمی آلی

ادامه ...شیمی آلی سنتز دارو

مولف: دنیل لدنیچر
مترجمین: دکتر نادر نوروزی پسیان - اسماعیل دوستخواه - علی زبردستی - محمد تقی جعفری

ادامه ...
سنتیک،ترمودینامیک و مکانیسم واکنش های کمپلکس های معدنی

مؤلفین: دکتر علیرضا رضوانی،دکتر علیرضاصالحی راد، مریم بهزادخوشگوئی

ادامه ...