معرفی کتاب

اصول خوردگی و حفاظت فلزات

تالیف: دکتر جمشید مفیدی

ادامه ...

اصول الکتروشیمی

تالیف: دکتر جمشید مفیدی
نکته: معرفی کتاب در سایت انجمن مبنی بر تایید محتوای علمی نمی باشد.

ادامه ...

شیمی فیزیک آلی

تالیف: دکتر حسین توکل و کاوه همت
نکته: معرفی کتاب در سایت انجمن مبنی بر تایید محتوای علمی نمی باشد.

ادامه ...

روش های فیزیکی برای شیمیدانان

تالیف: راسل اس دراگو
مترجمان: دکتر علیرضا رضوانی، دکتر حمیده سراوانی، دکتر خالد قاسمی
نکته: معرفی کتاب در سایت انجمن مبنی بر تایید محتوای علمی نمی باشد.

ادامه ...

راهنمای جست و جوی نوین در اینترنت برای رشته های شیمی و داروسازی به همراه آموزش Chemdraw

تالیف: احسان فریدی
نکته: معرفی کتاب در سایت انجمن مبنی بر تایید محتوای علمی نمی باشد.

ادامه ...

مولکول های دستواره(کایرال)شیمی فضایی وخواص

تالیف:آندره کوله،ژان کراسو،ژان پی یر دوتاسکا،لورگی
ترجمه:دکتر محمد رئوف درویش - دکتر فاطمه درویش
نکته: معرفی کتاب در سایت انجمن مبنی بر تایید محتوای علمی نمی باشد.

ادامه ...طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ی فسفر-31

مترجمین:دکترقاسم مرندی - دکتر ملک طاهر مقصودلو

ادامه ...

مقدمه ای بر راهکارهای سنتز آلی

مترجمین: دکتر الهه مصدق، دکتر محبوبه بهرام نژاد

ادامه ...